latex預處理

\( \newcommand{\ord}[1]{\mathcal{O}\left(#1\right)} \newcommand{\abs}[1]{\lvert #1 \rvert} \newcommand{\floor}[1]{\lfloor #1 \rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\lceil #1 \rceil} \newcommand{\opord}{\operatorname{\mathcal{O}}} \newcommand{\argmax}{\operatorname{arg\,max}} \newcommand{\str}[1]{\texttt{"#1"}} \)

2015年11月16日 星期一

[ codeforces ] 2014 ACM-ICPC Asia Tokyo Regional Contest Problem F 最小生成樹上的必然邊

題目:
http://codeforces.com/gym/100803
給一張圖,找出一些邊,在這張圖的所有最小生成樹中一定會包含它
輸出這些邊的各數及權值總和

解法:
先找出一顆最小生成樹,根據迴路性質,這棵樹上插入其他原本不再最小生成樹上的邊,會形成一個環,刪除環上任意一個與原本插入的邊權值相同的邊,那這顆新產生的樹依然是最小生成樹。因此把每條不再最小生成樹上的邊都檢查一遍,如果會造成某些樹上的邊有機會被刪除,就把這條邊標記,最後剩下沒被標記的邊就是滿足題目要求的邊。

code:
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
struct P{
  bool is;
  int a,b,c;
  P():is(0),a(0),b(0),c(0){}
  inline const bool operator<(const P&B)const{
    return c<B.c;
  }
}s[50005];
int n,m;
vector<int >G[505];
int pa[505],dep[505];
int st[505],mp[505][505];
int ans,add;
void dfs(int x){
  for(vector<int >::iterator i=G[x].begin();i!=G[x].end();++i){
    if(*i==pa[x])continue;
    pa[*i]=x;
    dep[*i]=dep[x]+1;
    dfs(*i);
  }
}
int find(int x){
  return st[x]==x?x:st[x]=find(st[x]);
}
inline void uion(int a,int b){
  st[find(a)]=find(b);
}
int main(){
  scanf("%d%d",&n,&m);
  for(int i=1;i<=n;++i)st[i]=i;
  for(int i=0;i<m;++i){
    scanf("%d%d%d",&s[i].a,&s[i].b,&s[i].c);
  }
  sort(s,s+m);
  for(int i=0;i<m;++i){
    if(find(s[i].a)==find(s[i].b)){
      s[i].is=1;
    }else{
      uion(s[i].a,s[i].b);
      ++add;
      ans+=s[i].c;
      mp[s[i].a][s[i].b]=s[i].c;
      mp[s[i].b][s[i].a]=s[i].c;
      G[s[i].a].push_back(s[i].b);
      G[s[i].b].push_back(s[i].a);
    }
  }
  dfs(1);
  for(int i=0;i<m;++i){
    if(s[i].is){
      int a=s[i].a,b=s[i].b;
      if(dep[a]<dep[b])swap(a,b);
      while(dep[a]>dep[b]){
        if(mp[a][pa[a]]==s[i].c){
          --add;
          ans-=s[i].c;
          mp[a][pa[a]]=mp[pa[a]][a]=0;
        }
        a=pa[a];
      }
      while(a!=b){
        if(mp[a][pa[a]]==s[i].c){
          --add;
          ans-=s[i].c;
          mp[a][pa[a]]=mp[pa[a]][a]=0;
        }
        a=pa[a];
        if(mp[b][pa[b]]==s[i].c){
          --add;
          ans-=s[i].c;
          mp[b][pa[b]]=mp[pa[b]][b]=0;
        }
        b=pa[b];
      }
    }
  }
  printf("%d %d\n",add,ans);
  return 0;
}

沒有留言:

張貼留言